ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

 

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566

 

โครงการพัฒนาดีเด่นของหน่วยงาน 

รอบที่ 1 โครงการพัฒนาดีเด่นของหน่วยงาน : การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (E-learning) ด้านทักษะดิจิทัล    รอบที่ 2 โครงการพัฒนาดีเด่นของหน่วยงาน : การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (E-learning) เสริมสร้างสมรรถนะทักษะความรู้ตามความสนใจของผู้เรียน