ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่  ๗ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน (ประกาศ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)

อ่านรายละเอียด