ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่   ตำบลบ้านจั่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรานี (ประกาศ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

 อ่านรายละเอียด