ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3,17 บ้านโนนยาง  ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   (ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

อ่านรายละเอียด