รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 94 ค่าชดใช้ทำลายสัตว์ สนง.ปศข.3 จำนวน 187,500 บาท