รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 93 โอนให้ สนง.ปศข.1 รวมจำนวน 58,160 บาท