รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 180 โอนให้สนง.ปศข.1,2,3,4,5,7,8 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,521,600 บาท