รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 227 โอนให้สนง.ปศจ.ขอนแก่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 60,000 บาท