รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 238 โอนให้สนง.ปศจ.ยโสธ รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท