รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 232 โอนให้สนง.ปศข.4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท