หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หนังสือถึงสหกรณ์โคนม/ศูนย์รับนม

หนังสือถึงชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด

เอกสารแนบ 1 กคร.4

เอกสารแนบ 2 กคร.5

เอกสารแนบ 3 บันทึกแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ 4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับเขต)

เอกสารแนบ 4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับจังหวัด)