ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำหลักสูตรระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

กำหนดการประชุมปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ในการเข้าร่วมประชุมฯ