เรียน  ปศุสัตว์เขต 1 – 9 /ปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด /ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จ.ลพบุรี /ศวพ.ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา /ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

         /ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ /ศวพ.ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง และศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี


                          ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติจ้างเหมาบุคคลแยกตามรายหน่วยงาน จำนวน 1,100 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบกับหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0603/2343 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้ว ย่อมถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีได้ตามระเบียบฯ โดยให้พิจารณาต่อสัญญาจ้างเหมาบริการ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม 2567) ซึ่งได้มีการโอนงบประมาณดังกล่าวไปยังหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว และเมื่อพรบ.งบประมาณ 2567 ประกาศใช้ จึงจะสามารถดำเนินการต่อสัญญาจ้างอีกครั้ง (มิถุนายน -กันยายน 2567) ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
มีข้อสังเกต ดังนี้
                         1. เมื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการแล้ว ขอให้ดำเนินการรายงานการจ้างทุกอัตรา ที่ได้รับตามกรอบงบประมาณของ สคบ. ผ่าน URL: https://sites.google.com/view/bdcvsdld/home หัวข้อ “บันทึกรายงานการจ้างปี 2567” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสรุปภาพรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากำลังกรมปศุสัตว์  หากไม่มีการจ้างเหมาบุคคล ตามบัญชีรายงานการจ้าง ขอให้โอนงบประมาณกลับส่วนกลางต่อไป
                         2. อัตราจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (HHU)  ที่ได้รับการเกลี่ย ให้เริ่มจ้างได้เมื่อมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เท่านั้น

 ดาวน์โหลดหนังสือ