โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบบริการการสัตวแพทย์ทางไกลเพื่อการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 - ใบรับรองค่าใช้จ่าย

 - กำหนดการ

 - หนังสืออนุมัติโครงการ