องค์การเภสัชกรรม แจ้งไม่ผลิตแต่มีจำหน่าย ตามหนังสือที่ กษ 0610.02/2723