1. วัสดุเครื่องแต่งกาย e-8 2562

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ e-9 2562

3. วัสดุเวชภัณฑ์ e-15 2562