20201117 110450

 

ด้วยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ซักซ้อมและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๑ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 

 

Cr.กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์