วันพุธที่ 17มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติและพิจารณาว่าด้วยการรับรองจุดขนส่งเปลี่ยนถ่ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิตเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิตข้ามเขตปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 ร่วมกับนายสัตว์แพทย์ วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้แทนสำนักกฎหมาย ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่สำนักควบ คุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ณ ห้องประชุม 411 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร

timeline 20210317 094429

ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์