S 16015456

      วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสัตว์แพทย์บุญญฤกช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักกฎหมาย ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 411 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์