2565 12 09a 010

นายสัตวแพทย์สมชวน​ รัตนมังคลานนท์​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​เป็นประธานการ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2566 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ ลานหน้าเสาธงกรมปศุสัตว์  ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. 
ซึ่งมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเคารพธงชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม