S 50503701

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ครั้งที่ 2/2566

โดยมีนายสัตวแพทย์ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก), นายสัตวแพทย์กิติภัทท์ สุจิต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์, สัตวแพทย์หญิงพัทธ์หทัย พิพัฒนธนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการจัดการสุขภาพและเพิ่มผลผลิตสัตว์, นายสัตวแพทย์โรจน์ชนะ ปรากฏชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง, นายสัตวแพทย์ทศพล เดชยง ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสุกร, นายสัตวแพทย์วีรชัย สุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก, นายสัตวแพทย์แสงชัย ธิติชาญกมล ผู้อำนวยการกลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์, นายสัตวแพทย์พรพิรุณ ชินสอน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง และนางฉัตรสิริ ทับทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมติดตามการงานด้านสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2566  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์, วิเคราะห์การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน และตอบข้อสงสัยรวมถึงวิเคราะห์ปัญหาในการแก้ไขการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คำนึงประโยชน์ต่อส่วนรวม เรื่องที่ 2 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้มีความเรียบร้อยเหมาะสม โดยกำหนดให้วันจันทร์ควรแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ ส่วนบุคลากรจ้างเหมาควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยที่สุด และจะกำหนดแนวทางการแต่งกายของแต่ละวันต่อไป 

ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๒ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์