LINE ALBUM 1367 1

                       วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแทพย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานประชุมฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ,ผู้อำนวยการกลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อประชุมติดตามการทำงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบหมายให้เจ้าหน้าทีทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดนโบาย 349 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญและเร่งรัดงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ต้องทำงานโดยยึดระเบียบและอย่าละเมิดกฎหมาย/จริยธรรม นโยบาย 349 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ

  • 3 คือ เพิ่มรายได้ 3 เท่า
  • 4 คือ ภายใน 4 ปี
  • 9 คือ นโยบายหลัก 9 ข้อ

                         รวมทั้งประชุมขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายตามที่กำหนดประจำวันจันทร์ด้วยเสื้อโปโลสีเหลือง และสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการสวมชุดข้าราชการสีกากีสุภาพในวันอังคาร ส่วนเจ้าหน้าที่ทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  

เอกสารประกอบการประชุม