LINE ALBUM 67 8

     วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักฯ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล