การประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพ.ศ. 2560 – 2563 

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563)