การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านระบาดวิทยา (โดยเฉพาะมีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นตัวอย่าง)