รายงานการสอบสวนโรค : กรณีโรคท้องร่วงระบาดในโคนม พื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564)