ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพื้นที่สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)