การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลลาในโคนมโดยใช้ตัวอย่างน้ำนมดิบ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ปี 2564 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2565)