ผลงานวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2563 (Temporal risk assessment for avian influenza occurrence in Thailand in 2020) แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ครั้งที่ 1/2566 ตามหนังสือที่ กษ 0602/2704 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผลงานโดย น.ส.วรธิดา แสงรัตน์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ