- รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่ 41 (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน  - 6 ตุลาคม 2566)