- รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่ 42 (ระหว่างวันที่  7 - 13  ตุลาคม 2566)

- ASF

- FMD

- Haemo

- Rabies