สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566)