สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566)