สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 50 (ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2566)

- ASF

- FMD

- Haemo

- Rabies