- สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ที่ 51 (ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2566)

- ASF

- FMD

- Haemo

- Rabies