- สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ที่ 52 (ระหว่างวันที่ 16 - 22  ธันวาคม 2566)

- ASF

- FMD

- Haemo

- Rabies