001 2

          วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมงาน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 " โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วัฒน วรขัตติยะราชนารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานอื่น จำนวน 6ราย