2566 03 10d 001

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.49 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพล  ในการนี้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และนายสัตวแพทย์สมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : สำนักเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์