นโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)

ประจำปี 2566

       1.เน้นการวิจัยและพัฒนา/เน้นพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี เน้นพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร

       2.เกษตรกรสามารถเข้าถึงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติของพี่น้องเกษตรกรได้จริง ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโครงการฯจะสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รัฐบาล เอกชน เกษตรกร

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
นโยบาย : การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

1712454347844

1712454389226

 

 

 

สรุปประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม

(ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

 

17124563446711712456279672

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

1712456633170

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลนำเสนอสรุปรายงานการปฏิบัติงาน และแผนสำหรับปีงบประมาณถัดไป

1. กิจกรรมพัฒนาสุภาพสัตว์ (กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาะสัตว์)

2. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคสุกร

3. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก

4. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง

5. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง

6. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์

7. GFM