สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2561)