สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน   2561)