สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 50 (ระหว่างวันที่  8 - 14  ธันวาคม  2561)