สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ระหว่างวันที่  1 -7 ธันวาคม  2561)