สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 23 มกราคม 2562