สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 24 มกราคม 2562