สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 27 มกราคม 2562