สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 28 มกราคม 2562