สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 31 มกราคม 2562