สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562