แบบรายงานกระบวนงาน/โครงการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต      

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567

 

 

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสีย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567